Заедно можем

Проект “ЗАЕДНО МОЖЕМ”

Основната цел на “Заедно можем” е увеличаване броя на включените в самостоятелна заетост лица от територията на МИГ Раковски, като по този начин ще допринесе пряко за създаването и развитието на устойчив бизнес на територията на местната инициативна група. Проектът е ориентиран към лица, желаещи да развиват собствен бизнес, безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и само-наемане. ​

Специфични цели на проекта:

1) популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и пред-приемачество;

2) предоставяне на специализирано обучение за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения;

3) предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса и според конкретните нужди.

 

Дейности по проекта

Дейност 1: Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество

Тази дейност има за цел да се популяризира на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество чрез провеждането на мотивационни срещи и срещи за групово професионално ориентиране към инициативите за предприемачество на територията на МИГ Раковски.

В тази връзка се предвижда реализирането на следните етапи от изпълнението на дейността:

Етап 1) Провеждане на общо 7 срещи, от които 2 в гр. Раковски и 5 срещи в прилежащите населени места – с. Белозем, с. Стряма, с. Чалъкови, с. Шишманци, с. Момино село.

Етап 2) Ще бъде проведено анкетно проучване от екипа по проекта, като по време на срещите присъстващите представители на целевата група ще бъдат помолени да попълнят анкетни карти с информация за техните интереси и желание за стартиране на самостоятелна стопанска дейност.

Дейност 2: Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения (специализирани обучения)

Тази дейност има за цел предоставяне на обучения за развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност за представители на целевата група (лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност – безработни или заети).

Планира се след успешната реализация на всички етапи от дейност 1. да бъдат идентифицирани 30 лица, представители на целевата група, които да вземат участие в последващите две дейности – за обучение и за консултация.

Обучението “Достъпното предприемачество” е планирано с продължителност 60 часа – 30 часа теория и 30 часа практика.

Целта е да бъдат създадени необходимите личностни компетенции за по-успешно справяне с  развитието на самостоятелна заетост.

Дейност 3: Предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса и според конкретните нужди

Тази дейност има за цел предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса и според конкретните нужди на представители на целевата група. Дейността ще включи следните етапи:

Етап 1) Предоставяне на консултантски услуги за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група и за преценка на жизнеспособност на бизнес идеите и кандидат-предприемачите, подготовка на бизнес планове от лицата.

Етап 2) Предоставяне на индивидуални или групови консултации, насочени към практически аспекти на реализацията на самостоятелната заетост, включително консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес дейността, създаване на бизнес контакти, подпомагане достъпа до партньорски мрежи, насърчаващи бизнес развитието, подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност, вкл. юридическа помощ, счетоводни практики, интелектуална собственост и ноу-хау, управление на човешките ресурси и консултации и насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от налични финансови източници.

 

Целевата група на проекта са лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност – безработни или заети на територията на Община Раковски

 

Обща стойност на проекта: 167 750,00 лв., от които 142 587.50 лв. европейско финансиране и 25 162.50 лв. национално съфинансиране.

Проектът се финансира от Европейски социален фонд, Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 чрез подхода ВОМР

 

Период на изпълнение: 01.03.2019г. – 31.08.2020г.

 

Номер на договора: BG05M9OP001-1.032-0003

 

Лице за контакти: Рангел Матански- ръководител проект

rangelmatanski@gmail.com

Тел. 0888 445761

 

Информационни събития по Дейност 1

Инфромационно събитие за представяне на проект “Заедно можем” в с. Стряма – 23.4.2019г. (вторник) от 18:30ч. в НЧ “Христо Ботев” 

Инфромационно събитие за представяне на проект “Заедно можем” в с. Белозем – 24.4.2019г. (сряда) от 20:00ч. в НЧ “Просвета-1909 г.”

Информационно събитие за представяне на проект “Заедно можем” ще се проведе на 29.5.2019г. (сряда) от 19:00ч. в НЧ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ – ГР. РАКОВСКИ – 1908г.”, кв. Генерал Николаево, гр. Раковски.

Информационно събитие за представяне на проект “Заедно можем” ще се проведе на 25.6.2019г. (вторник) от 8:30ч. в сградата на НЧ „Христо Ботев-Село Болярино-1999г.”, с. Болярино.

Информационно събитие за представяне на проект “Заедно можем” ще се проведе на 25.6.2019г. (вторник) от 10:00ч. в сградата на Пенсионерски клуб, с. Шишманци.

Информационно събитие за представяне на проект “Заедно можем” ще се проведе на 26.6.2019г. (сряда) от 10:00ч. в сградата на НЧ „Петко Мандажиев“, с. Момино село.

Информационно събитие за представяне на проект “Заедно можем” и групова коучинг сесия ще се проведе на 27.6.2019г. (четвъртък) от 19:00ч. в НЧ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ – ГР. РАКОВСКИ – 1908г.”, кв. Генерал Николаево, гр. Раковски.

Информационно събитие за представяне на проект “Заедно можем” ще се проведе на 29.6.2019г. (събота) от 20:00ч. в сградата на Читалището в с. Чалъкови

Регистрация за участие

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *