Пловдив – древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство

„Пловдив – древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство“

фестивал на историческото и културно наследство на Пловдив.

Мнозина са наричали земята, на която живеем „своя“. Още повече са тези, които са бленували за нея. Хиляди години и хиляди съдби са вдълбали своята памет в скалите и днес в нас отекват техните желания и мечти, техните идеали и стремежи. От столетия Пловдив се нарежда сред колоните на европейската цивилизация. От праисторически времена в пазвите му са напластявани, слой след слой, възход, страдание, малки драми и велики трагедии, дни на монументални градежи, следвани от нощи на огън и разруха и дни на ново възраждане… Тези слоеве са се утаили в перлата, която Европа днес нарича своя Културна столица.
С почит към паметта на предците, ние ще върнем към живот отдавна отминалите им времена. Ще населим забравеният Филипополис с хората, живели в него преди векове, ще го озвучим с тоновете на неговото забързано, както и днес, ежедневие и ще го обожествим с жертвите на воините, пролели своята кръв под тепетата. Чукове ще подчиняват желязото, вещи пръсти ще оформят глината, магически подправки ще разпръсват ухание над димящите гозби, търговци ще се надвикват, за да хвалят стоките си, ще се секат монети със скоростта, с която те се прахосват, ще се леят вино и медовина, народи от близо и далеч ще се хвърлят в кървава сеч, за да нарекат Пловдив свой и станат частица от културата на Европа…За кратко духъ
т на миналото ще тържествува над безпощадното време. Да празнуваме с него!

Организатори:
СНЦ „Заедно за личностно развитие“ – Пловдив,
„Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции – Авитохол” – Варна.
Сдружение “Дукс Антика” – Свищов.

Проектът е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 и се финансира от Общинска Фондация „Пловдив 2019”

 

Заедно можем

Проект “ЗАЕДНО МОЖЕМ”

Основната цел на “Заедно можем” е увеличаване броя на включените в самостоятелна заетост лица от територията на МИГ Раковски, като по този начин ще допринесе пряко за създаването и развитието на устойчив бизнес на територията на местната инициативна група. Проектът е ориентиран към лица, желаещи да развиват собствен бизнес, безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и само-наемане. ​

Специфични цели на проекта:

1) популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и пред-приемачество;

2) предоставяне на специализирано обучение за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения;

3) предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса и според конкретните нужди.

 

Дейности по проекта

Дейност 1: Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество

Тази дейност има за цел да се популяризира на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество чрез провеждането на мотивационни срещи и срещи за групово професионално ориентиране към инициативите за предприемачество на територията на МИГ Раковски.

В тази връзка се предвижда реализирането на следните етапи от изпълнението на дейността:

Етап 1) Провеждане на общо 7 срещи, от които 2 в гр. Раковски и 5 срещи в прилежащите населени места – с. Белозем, с. Стряма, с. Чалъкови, с. Шишманци, с. Момино село.

Етап 2) Ще бъде проведено анкетно проучване от екипа по проекта, като по време на срещите присъстващите представители на целевата група ще бъдат помолени да попълнят анкетни карти с информация за техните интереси и желание за стартиране на самостоятелна стопанска дейност.

Дейност 2: Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения (специализирани обучения)

Тази дейност има за цел предоставяне на обучения за развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност за представители на целевата група (лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност – безработни или заети).

Планира се след успешната реализация на всички етапи от дейност 1. да бъдат идентифицирани 30 лица, представители на целевата група, които да вземат участие в последващите две дейности – за обучение и за консултация.

Обучението “Достъпното предприемачество” е планирано с продължителност 60 часа – 30 часа теория и 30 часа практика.

Целта е да бъдат създадени необходимите личностни компетенции за по-успешно справяне с  развитието на самостоятелна заетост.

Дейност 3: Предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса и според конкретните нужди

Тази дейност има за цел предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса и според конкретните нужди на представители на целевата група. Дейността ще включи следните етапи:

Етап 1) Предоставяне на консултантски услуги за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група и за преценка на жизнеспособност на бизнес идеите и кандидат-предприемачите, подготовка на бизнес планове от лицата.

Етап 2) Предоставяне на индивидуални или групови консултации, насочени към практически аспекти на реализацията на самостоятелната заетост, включително консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес …

FASST (FormazioneperAgricolturaSociale e SviluppoTerritoriale)

“Formazione per Agricoltura Sociale e Sviluppo Territoriale” (FASST), a Project co-founded by the Erasmus Plus Programme of the European Commission, Key Action 2, Strategic Partnerships for Vocational Education and Training.

FASST is implemented by a Consortium of 9 partners from 5 European countries (Italy, Belgium, Bulgaria, Macedonia, Spain). FASST will develop free online and face-to-face training modules to foster Social Farming entrepreneurial initiatives in Europe.

Social farming, opportunities and challenges for young people in Europe

The common objective of the project „Social farming, opportunities and challenges for young people in Europe“ addresses the rendering of a platform for debate and exchange of good practices for the youth and youth workers for the convergence of innovative approaches for tackling unemployment in rural areas and the social involvement of the youth with fewer opportunities via propagating the opportunities offered by social farming based on biodynamic agriculture and informal education.

Gallery

Social Entrepreneurship against Youth Unemployment among Women in Rural Areas

Different forms of social entrepreneurship hold great potential in terms of harmonizing the problematic realms of society, where government and governmental institutions find it difficult to interfere, whilst businesses  are not interested or do not envisage well-shaped market niches. Despite the remarkable achievements of law and legislation, economic crisis and budgetary restrictions have aggravated the problems of gender equality.

This is the reason why our project focuses on training youth workers, thus promoting and initiating various types of social and economic activities, which may provide the grounds for the realization of young women in rural areas. In this way, women will acquire the skills and knowledge necessary to support girls from rural areas in their social and economic involvement. The project will create opportunities for searching and finding distance jobs, creation of social enterprises, participation in services improving lifestyle in rural areas such as education and training of children, social patronage, looking after elderly people, etc. Various forms of business entrepreneurship will be considered in the context of new information technologies.

Gallery

Default title

Проект “ЗАЕДНО МОЖЕМ”

Основната цел на “Заедно можем” е увеличаване броя на включените в самостоятелна заетост лица от територията на МИГ Раковски, като по този начин ще допринесе пряко за създаването и развитието на устойчив бизнес на територията на местната инициативна група. Проектът е ориентиран към лица, желаещи да развиват собствен бизнес, безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и само-наемане. ​

Специфични цели на проекта:

1) популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и пред-приемачество;

2) предоставяне на специализирано обучение за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения;

3) предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса и според конкретните нужди.

 

Обща стойност на проекта: 167 750,00 лв., от които 142 587.50 лв. европейско финансиране и 25 162.50 лв. национално съфинансиране.

Проектът се финансира от Европейски социален фонд, Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 чрез подхода ВОМР

 

HOME

 

Together for Personal Development is a non-governmental organization. The Act of Incorporation was signed by 7 natural persons living in the rural area of the Rakovski Municipality on 23.02.2014г. The role of this association is to develop its members in the fields in which they work – agriculture, agritourism, non-formal education and internet technologies. However, its founders have been working together in a non-formal association for years. The achieved balance of relations and for the purpose of creating funding opportunities for project ideas naturally resulted in the registering of the public benefit organization.


 

OBJECTIVES AND TAKS:

l  Consolidating the creative and innovative potential of the civil society.

l  Supporting the sustainable development of the citizens, social groups, municipalities, districts and regions in the Republic of Bulgaria and establishing international cooperation

l  Implementing youth activities and initiatives for the development of the young people’s needs and interests.

l  Assisting in activities and realization of projects connected with conserving nature and environmental protection.

l  Designing, implementing and disseminating efficient models.…