Пловдив – древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство 2021

Над 200 участници ще претворят хилядолетната история на един от най-старите живи градове в света – Пулпудева/Филипопол/Тримонциум/Пълдин/Филибе/Пловдив, от 17 до 19 септември 2021 г. Фестивалът “Пловдив – древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство“ се завръща с нова вълнуваща програма. Форумът е една от най-мащабните исторически възстановки с участници от цялата страна и чужбина и се превърна в едно от любимите събития на публиката и гостите под тепетата. Люлка на цивилизации и място на сражения, кръстопът с богата културно-историческа и религиозна палитра, земя непозната за съвременниците си. Векове на ред Пловдив е център за развитие на занаяти, военно дело и култура. Фестивалът събира групи за исторически възстановки, археолози, историци, занаятчии, майстори на древни военни изкуства, художници, музиканти, поети, артисти, за да разкрие своето историческото наследство. Какво по-забавно от това да опиташ средновековна гозба и медовина, изсечеш монета, направиш глинен съд, отпиеш глътка тракийско вино, стреляш с традиционен лък, слушаш древна поезия, театър и средновековна музика, да докоснеш метална броня и усетиш меча в ръцете си. Всички епохи, през които е преминал модерния ни град, събрани в една шепа и няколко мига. Машина на времето, която за три дни ще накара всеки от нас да се почувства щастлив от това, че съдбата го е изпратила имено на това място и в това време. Осигурен достъп за хора в неравноправно положение. БЕЗПЛАТЕН ВХОД ЗА ВСИЧКИ. Фестивалът се роди с помощта на Фондация „Пловдив 2019“ като част от официалната програма на Европейска столица на културата`2019. Следващите две издания се случиха с подкрепата на Община Пловдив и така форумът вече е трайна част от Културния календар на града. Очакваме ви през септември за среща с историята, възстановки, работилници и много забавления за малки и големи.

 …

Open Educational Resource Platform – YOUNG FARMERS – Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers

ADVANCING BUSINESS COMPETITIVENESS OF RURAL ENTREPRENEURS:

A DIGITAL REPOSITORY OF TRAINING OPPORTUNITTIES FOR YOUNG FARMERS

 

On September 2020, the Erasmus+ National Agency in Bulgaria communicated the approval of the YOUNG FARMERS – Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers proposal, under the KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Strategic Partnerships for vocational education and training.

The project officially kick-started in mid-December with the first online transnational meeting during which partners had the great opportunity to refine and review the activities, deliverables and outcomes of the project as originally planned during proposal.

One of the very first activity was the development, testing and implementation of the Open Educational Resource Platform – www.young-farmers.eu: the main showcase of project’s results and its greatest and most tangible channel for international visibility. The OER Platform is available in 5 languages (EN, BG, IT, ES, PL) and all of its content is fully available for free, with no sort of log-in / identification required from the user.

For the next two years, the Platform will host and mainstream all major Partnership’s achievements; each section of the OER Platform is a stand-alone library of its corresponding output.

The “Mapping” section will be the repository of the country reports elaborated by partners during the first half of 2021. Each country report (one for every nation represented by the Partners[1]) is an in-depth analysis of socio-economic dynamics both threatening and enhancing young farmers’ competitiveness. The analysis will bring out to light specific needs / empowerment opportunities that the Partnership will address through the development, testing and validation of dedicated training material – fully available for free, with no kind of limitation for its access.  The educational resources will be published on “Toolkits”. The “Guidelines” sections will host two very important documents: guidelines to promote the uptake of project results and deliverables beyond the scope of the partnership and the scale of the project; a Policy Memo collecting all the lessons learned acquired at implementation and consolidating the wealth of knowledge on the dynamics of digital and ICT tools applied to farming entrepreneurship from an operational perspective.

Strategically relevant for the widespread impact of the project is also the “Associates” section: stakeholders in the domain of rural entrepreneurship, primary sector, agribusiness, etc., will be able to join the community of practice of YOUNG FARMERS; they will remain updated on project activities, news and deliverables.

Click here to join now

[1] At exception of Belgium – the Belgian Partner IHF will be responsible for the International and pan-European analysis of the phenomenon

 

This project has been funded with the support of the Erasmus+ programme of the European Union                                                            

Платформата за образователни ресурси със свободен достъп по проект YOUNG FARMERS – Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers

ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

 

През месец септември 2020 г. Националната агенция “Еразъм+” в  България съобщи, че проект YOUNG FARMERS – Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers  /сътрудничество за иновации в рамките на КА2 и обмен на добри практики  – Стратегически партньорства за професионално образование и обучение/ е одобрен.

Проектът стартира официално в средата на декември с първата онлайн транснационална среща, по време на която партньорите имаха възможността да прецизират и да прегледат дейностите и резултатите от проекта, както е било планирано.

Една от първите дейности е разработването, тестването и внедряването на Платформата за образователни ресурси със свободен достъп: подобно на калейдоскоп, обединява резултатите по проекта и се явява неговия най-осезаем канал, достъпен от цял свят. Платформата се разработва на 5 езика (английски, български, италиански, испански и полски) и  цялото ѝ съдържание е напълно безплатно, без да се изисква от потребителя да се регистрира / идентифицира.

През следващите две години платформата ще интегрира всички основни постижения на партньорството; всяка секция на платформата ще представлява самостоятелна библиотека със съответните интелектуални продукти.

Раздел “Идентифициране” ще съхранява докладите за страната, разработени от партньорите през първата половина на 2021 г. Всеки отчет за всяка държава (по един за всяка  държава,  представена от партньорите)[1] представлява задълбочен анализ на социално-икономическата динамика. Анализът ще идентифицира конкретните нужди на младите земеделски стопани, а след това Партньорите ще преминат през разработване и валидиране на специализиран обучителен материал – напълно безплатно, със свободен достъп.  Образователните ресурси ще бъдат публикувани в меню “Инструменти”. В раздел “Насоки” ще бъдат публикувани два много важни  документа:  а/Насоки за насърчаване на внедряването на резултатите от проекта и резултатите извън обхвата на партньорството и мащаба  на проекта; б/Информационен бюлетин,  обединяващ всички добри практики, извлечени при изпълнението, и консолидиращи богатството от знания за динамиката на цифровите и ИКТ инструментите, прилагани за предприемачеството в селското стопанство от оперативна гледна точка.

Стратегически значима е и секцията “Асоциирани дружества”, включваща заинтересованите страни в областта на предприемачеството в селските райони, първичния сектор, агробизнеса и т.н.  Те ще могат да се присъединят към Young Farmers и ще могат да следят дейностите по проекта,  новините  и резултатите.

Кликнете тук, за да се присъедините сега

СНЦ „Заедно за личностно развитие“ участва в разработването на следните интелектуални продукти:

 • ИП1: представената отворена образователна платформа.
 • ИП2: идентифициране на добри практики, които да обогатят предстоящото обучение.
 • ИП3: обучение за млади земеделски стопани и литературен преглед по темата.
 • ИП4: Наръчник с насоки за по-нататъшно развитие на проекта.

Ако желаете да получите допълнителна информация относно проект Young Farmers, можете да посетите интернет страницата на проекта:

https://www.young-farmers.eu

Проектът се финансира с подкрепата на програма Еразъм +.

[1] С изключение на Белгия, тъй като IHF ще отговаря за международния и общоевропейски анализ

 

                                                  

Together for personal development joined the online Kick-Off meeting of the YOUNG FARMERS

  Together for personal development joined the online Kick-Off meeting of the YOUNG FARMERS- Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers, a project co-financed by Erasmus+ Programme

On November 26, 2020, Together for personal development joined the online Kick-Off Meeting of YOUNG FARMERS (Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers), a Project co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Commission, which brings together seven Partners from five countries (Belgium, Bulgaria, Italy, Poland and Spain). The Kick-Off Meeting, hosted by the Institut De Haute Formation aux Politiques Communautaires (IHF asbl), was originally planned in Brussels, but has been rescheduled online due to COVID-19 restrictions.

While young farmers represent the economic bulk of European rural areas – territories that make up from 40% to 80% of every European nation – numerous EU reports identify the need of a strong entrepreneurial and risk management training (as well as new technologies) from which rural entrepreneurs can benefit in terms of new and more innovative models for business competitiveness.

The financial and long-term sustainability of their business is by several key factors: lack of entrepreneurial training; overall lack of digital and ICT competences; the competitive pressure represented by big industrial value chain.

YOUNG FARMERS aims to enhance the opportunities for EU young farmers to adopt and exploit digital entrepreneurship models so to valorise their businesses with new competitive solutions.

The content of the training will address three main areas:

 • Challenges and opportunities for Agriculture in Digital Era
 • Digital rural entrepreneurship and e-marketing
 • Internationalisation and e-commerce

Throughout Implementation, Partners will:

 1. Implement and maintain the YOUNG FARMERS OER Platform to provide visibility to project activities and their EU mainstreaming
 2. Outline a comprehensive analysis on the market and competitive dynamics for rural entrepreneurship
 3. Develop Training and Resources Toolkit to be delivered to at least 120 targets
 4. Boost the adoption and replication of YOUNG FARMERS through its dissemination at national and EU level
 5. Promote its further uptake, providing evidence-based inputs to the communities of policy and practice in the domain of entrepreneurship and rural development

All YOUNG FARMERS results will available in multilingual versions, free of charge and without restrictions through the dedicated OER platform.

ВСТЪПИТЕЛНА СРЕЩА НА ПРОЕКТ „YOUNG FARMERS- RURAL ENTREPRENEURSHIP LEVERAGING ADVANCED TRAINING FOR YOUNG FARMERS “

СНЦ “ЗАЕДНО ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ” УЧАСТВА ВЪВ ВСТЪПИТЕЛНА СРЕЩА НА „YOUNG FARMERS- RURAL ENTREPRENEURSHIP LEVERAGING ADVANCED TRAINING FOR YOUNG FARMERS “ — ПРОЕКТ, СЪФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+.

На 26 ноември 2020 г. се проведе встъпителната онлайн среща по проект YOUNG FARMERS (Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers), съфинансиран от програма “Еразъм+” на Европейската комисия, която обединява седем партньори от пет държави (Белгия, България, Италия, Полша и Испания). Тази среща бе планирана с домакин Белгия и трябваше да се проведе в Института за обществени политики (IHF asbl), но бе насрочена онлайн, поради ограниченията, свързани с COVID-19

Докато младите земеделски стопани  представляват икономическия потенциал на европейските селски райони — територии, които съставляват от 40 % до 80 % от всяка европейска нация, в многобройните доклади на ЕС се посочва необходимостта от качествено обучение по предприемачество и управление на риска (както и от нови технологии), от които предприемачите в селските райони могат да се възползват по отношение на нови и по-иновативни модели за конкурентоспособност на бизнеса

Финансовата и дългосрочна стабилност на техния бизнес се влияе от няколко ключови фактора: липса на обучение по предприемачество; цялостна липса на компетентност в областта на цифровите технологии и ИКТ; конкурентен натиск, представляван от големите индустриални вериги.

Проектът YOUNG FARMERS има за цел да увеличи възможностите на младите земеделски стопани в ЕС, да възприемат и използват модели на цифрово предприемачество, за да повишат стойността на своите предприятия с нови конкурентни решения.

Съдържанието на обучението ще се отнася до три основни области:

 • Предизвикателства и възможности пред селското стопанство в дигиталната ера
 • Дигитално предприемачество в селските райони и електронен маркетинг
 • Интернационализация и електронна търговия

По време на изпълнението, партньорите ще:

 1. Разработят и поддържат интернет платформа с отворени образователни ресурси, която осигурява видимост на дейностите по проекта и интегрирането им в ЕС
 2. Очертаят цялостен анализ на пазара и динамика на конкуренцията в селските райони
 3. Разработят инструментариум за обучение и допълнителни ресурси, който да бъде предоставен на най-малко 120 обучаеми от целевата група
 4. Увеличат приемането и възпроизвеждането на YOUNG FARMERS чрез разпространението на проекта на национално и европейско равнище.
 5. Насърчават по-нататъшното развитие на проекта, като се предоставят основани на факти данни за провежданите политики, практики в областта на предприемачеството и развитието на селските райони.

Всички резултати от YOUNG FARMERS ще се предлагат в многоезични версии, безплатно и без ограничения чрез специалната OER платформа.

                                      

Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers

While young farmers represent the economic bulk of European rural areas – territories that make up from 40% to 80% of every European nation – numerous EU reports identify the need of a strong entrepreneurial and risk management training (as well as new technologies) from which rural entrepreneurs can benefit in terms of new and more innovative models for business competitiveness. The financial and long-term sustainability of their business is by several key factors: lack of entrepreneurial training; overall lack of digital and ICT competences; the competitive pressure represented by big industrial value chain.

YOUNG FARMERS aims to valorise a sustainable and competitive growth path for young farmers providing them a set of training tools properly customised on their major needs. The content of the training addresses:

– Communication and ICT skills

– Digital and innovative management models for agriculture

– Internationalisation and EU single market

– Challenges and opportunities consequent to the adoption of such business framework

– EU initiatives for young farmers

YOUNG FARMERS will develop, test and promote innovative learning solutions (both on line through an OER Platform and face to face) in 5 languages specifically targeted to young farmers on digital integration and digital entrepreneurship in farming:

– Creativity in developing / promoting / offering new services & products: fresh/organic produce on line, development and animation of online resources related to environmental/health friendly products; socially responsible consumption; edible flowers; medical herbs, etc.

– Developing / uptaking of innovative business models based on online resources or the development of new sales channels: new forms of networking / association of producers, new selling channels, improved communication channels with wholesalers and retailers

– Innovation in the promotion of new businesses and services

– The acquisition of skills to enhance access to (international) markets and stakeholders, access to credit, access to services, knowledge transfer YOUNG FARMERS is fully in line with national and EU priorities: it addresses pressing challenges and needs of young farmers across Europe and is fully in line with the strategic approaches towards more inclusive, productive and sustainable rural areas.

Programme: Erasmus Plus
Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Action: Strategic Partnerships for VET  – KA202
Main objective: Innovation
Project Title: Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training

for Young farmers

Project Acronym: Young Farmers
Project Duration 24 months
Start Date: 01/11/2020
End Date: 31/10/2022
Contract: 2020-1-BG01-KA202-079051

Проект BG05M9OP001-3.019-0001 – С01 „Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставянето на младежки услуги в България”

 

 

СНЦ “ЗАЕДНО ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ” ИЗПЪЛНЯВА ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-3.019-0001 – С01 „РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА МЛАДЕЖКИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ”, ФИНАНСИРАН ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.

 

Основната дейност на проекта е създаване на стандарти за предоставяне на услуги, чрез които младите хора ще получават качествена и ефективна подкрепа при участието им в различни дейности и услуги, предоставяни, чрез методите на неформално образование и обучение, така че да се гарантира устойчиво личностно и професионално младежко развитие.

  www.eufunds.bg

Пловдив – древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство 2020

Пловдив – древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство 2020

Безплатен исторически културен фестивал “Пловдив – древен и вечен”.
Земя, богата на история, люлка на цивилизации и място на сражения, кръстопът с богата културно-историческа и религиозна палитра, земя непозната за съвременниците си. Векове на ред Пловдив е център за развитие на занаяти, военно дело и култура. Фестивалът събира групи за исторически възстановки, археолози, историци, занаятчии, майстори на древни военни изкуства, художници, музиканти, поети, за да покаже историческото наследство на земята, по която стъпваш всеки ден. Какво по-хубаво от това да опиташ средновековна гозба и медовина, изсечеш монета, направиш глинен съд, отпиеш глътка тракийско вино, стреляш с традиционен лък, слушаш древна поезия и средновековна музика, да докоснеш метална броня и усетиш меча в ръцете си. Всички епохи, през които е преминал модерния ни град събрани в една шепа. Машина на времето, която за два дни ще накара всеки от нас да се почувства горд от това, че е роден и живее в културната столица на Европа за 2019 г.

Шахматен турнир за деца “Рицарят на бялата дама”

 

ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019“, КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „ЧИТАЛИЩА”, НАПРАВЛЕНИЕ „ЧИТАЛИЩА: ОБЩНОСТНО УЧАСТИЕ И ИНОВАЦИИ ”

 

ПРОЕКТ  „ВЪЗПИТАВАНЕ НА РИЦАРСКИ ДОБРОДЕТЕЛИ ПРИ ДЕЦАТА СЪС СПОРТ И ИЗКУСТВО“

 

С вдъхновение от чистите детски таланти и многовековните рицарски добродетели, на 2-ри юни 2018г. Цар Симеоновата градина в Пловдив бе завладяна от рицари и деца шахматисти. В ранната слънчева съботна утрин многобройна група деца прииждаха, за да се запишат за участие в шахматен турнир „Рицарят на бялата дама“, а други тръпнеха в очакване да получат признание за положените от тях творчески усилия в конкурс за детска рисунка на тема “Рицарят в мен”. Вълнуващият ден започна с участието на прекрасни малки таланти от балетна школа „Ера балет“, които зарадваха всички присъстващи с няколко танца, имащи за цел да онагледят съвременни ситуации и да подтикнат гостите към размисъл. Със силата на музиката и грациозните движения на тялото, още първият танц насочи вниманието към скритото последствие от прекомерното боравене със смарт телефони и нови мобилни технологии – как това виртуално увлечение ни откъсва от реалността и краде от радостите на живота ни, притъпявайки възможността да се наслаждаваме на истински важните моменти.

След откриването 67 деца, участници на регионалния етап на конкурса за рисунки „Рицарят в мен“, получиха награди заедно с техните учители и директори от 13 училища в област Пловдив. На всяко дете бяха връчени кубче на Рубик, грамота за участие и книжка от Фондация Пловдив 2019. Класираните за националния етап на конкурса 27 деца получиха ваучери за курсове по рисуване, английски, български език, математика, шахмат и танци.

Непосредствено след награждаването на надарени деца, стартира шахматният турнир, в който се включиха точно 101 деца. По време на неговото провеждане, на голям видео екран се прожектираха трите серии на класическия български детски игрален филм от 1982 година „Рицарят на бялата дама“, който вдъхнови и темата на тазгодишния шахматен турнир. Паралелно със събитието се провеждаше и изложба на рисунките от конкурса „Рицарят в мен“ и бе представена образователна беседа на тема „900 години от основаването на Ордена на рицарите Тамплиери“.

Доказателство за нестихващата национална гордост бе демонстрирана от децата и родителите, когато точно в 12:00ч. прозвучаха печални сирени. Всички се изправиха на крака и отдадоха тиха почит на великия поет и революционер Христо Ботев и на всички герои, загинали за свободата на България.

В 14:00ч. стартира награждаването на децата, играли шахмат сред красивата зелена природа в града и под деликатния ромон на фонтана на Деметра – богиня на зараждащия се живот и пазителка на свещения съюз. Всички участници в турнира „Рицарят на бялата дама“ бяха отличени със специални сертификати и книги.
Победителят в турнира “завоюва” голямата награда – едноседмична семейна почивка в Китен. По генерално класиране 4 деца, заемащи от 2-ро до 5-то място, бяха наградени с подаръчни сертификати за едногодишен курс по английски език, а други 5 деца, класирали се от 6-то до 10-то място спечелиха курс по танци. Всеки участник получи книга, осигурена от КЦМ. Призьорите в различните възрастови групи получиха златни, сребърни и бронзови медали за добрите резултати.

Наградите бяха връчени от дамата в бяло Габриела Топалова – Мис …