Open Educational Resource Platform – YOUNG FARMERS – Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers

ADVANCING BUSINESS COMPETITIVENESS OF RURAL ENTREPRENEURS: A DIGITAL REPOSITORY OF TRAINING OPPORTUNITTIES FOR YOUNG FARMERS   On September 2020, the Erasmus+ National Agency in Bulgaria communicated the approval of the YOUNG FARMERS – Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers proposal, under the KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Read more about Open Educational Resource Platform – YOUNG FARMERS – Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers[…]

Платформата за образователни ресурси със свободен достъп по проект YOUNG FARMERS – Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers

ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ   През месец септември 2020 г. Националната агенция “Еразъм+” в  България съобщи, че проект YOUNG FARMERS – Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers  /сътрудничество за иновации в рамките на КА2 и обмен на добри практики  – Стратегически Read more about Платформата за образователни ресурси със свободен достъп по проект YOUNG FARMERS – Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers[…]

Together for personal development joined the online Kick-Off meeting of the YOUNG FARMERS

  Together for personal development joined the online Kick-Off meeting of the YOUNG FARMERS- Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers, a project co-financed by Erasmus+ Programme On November 26, 2020, Together for personal development joined the online Kick-Off Meeting of YOUNG FARMERS (Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers), a Project co-funded by Read more about Together for personal development joined the online Kick-Off meeting of the YOUNG FARMERS[…]

ВСТЪПИТЕЛНА СРЕЩА НА ПРОЕКТ „YOUNG FARMERS- RURAL ENTREPRENEURSHIP LEVERAGING ADVANCED TRAINING FOR YOUNG FARMERS “

СНЦ “ЗАЕДНО ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ” УЧАСТВА ВЪВ ВСТЪПИТЕЛНА СРЕЩА НА „YOUNG FARMERS- RURAL ENTREPRENEURSHIP LEVERAGING ADVANCED TRAINING FOR YOUNG FARMERS “ — ПРОЕКТ, СЪФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+. На 26 ноември 2020 г. се проведе встъпителната онлайн среща по проект YOUNG FARMERS (Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers), съфинансиран от програма “Еразъм+” на Европейската комисия, Read more about ВСТЪПИТЕЛНА СРЕЩА НА ПРОЕКТ „YOUNG FARMERS- RURAL ENTREPRENEURSHIP LEVERAGING ADVANCED TRAINING FOR YOUNG FARMERS “[…]

Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers

While young farmers represent the economic bulk of European rural areas – territories that make up from 40% to 80% of every European nation – numerous EU reports identify the need of a strong entrepreneurial and risk management training (as well as new technologies) from which rural entrepreneurs can benefit in terms of new and Read more about Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers[…]

Проект BG05M9OP001-3.019-0001 – С01 „Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставянето на младежки услуги в България”

    СНЦ “ЗАЕДНО ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ” ИЗПЪЛНЯВА ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-3.019-0001 – С01 „РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА МЛАДЕЖКИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ”, ФИНАНСИРАН ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.   Основната дейност на проекта е създаване на стандарти за предоставяне Read more about Проект BG05M9OP001-3.019-0001 – С01 „Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставянето на младежки услуги в България”[…]

Default title

Проект “ЗАЕДНО МОЖЕМ” Основната цел на “Заедно можем” е увеличаване броя на включените в самостоятелна заетост лица от територията на МИГ Раковски, като по този начин ще допринесе пряко за създаването и развитието на устойчив бизнес на територията на местната инициативна група. Проектът е ориентиран към лица, желаещи да развиват собствен бизнес, безработни и работещи, Read more about Default title[…]