Together for personal development

Non-profit organization

Проект BG05M9OP001-3.019-0001 – С01 „Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставянето на младежки услуги в България”

 

 

СНЦ “ЗАЕДНО ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ” ИЗПЪЛНЯВА ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-3.019-0001 – С01 „РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА МЛАДЕЖКИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ”, ФИНАНСИРАН ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.

 

Основната дейност на проекта е създаване на стандарти за предоставяне на услуги, чрез които младите хора ще получават качествена и ефективна подкрепа при участието им в различни дейности и услуги, предоставяни, чрез методите на неформално образование и обучение, така че да се гарантира устойчиво личностно и професионално младежко развитие.

  www.eufunds.bg